Wandelen

Vandringsled Öudden

6.0 km

Från Ramundeboda klosterområde finns en 3 km lång, skyltad, vandringsled ner till Öudden. Vandringsleden går ner mot klosterruinen, förbi badet och sedan norrut vidare på en grusväg som går parallellt med E20. Ramunders grav, en fornlämning i form av en grop där enligt traditionen jätten Ramunder ligger begraven, passeras. Efter 500 meter på grusvägen viker leden av mot söder och in i skogen. En del av leden går över Önamossen på spång.

Önamossen består till stor del av öppen mosse med vitmosseflarkar ner mot Borasjöns stränder. Här växer tex enstaka martallar, missne, rosling, ljung, tranbär, tuvull och doftande skvattram. Storspoven spelar här ibland på våren. I Borasjön kan man se storlom, fisktärna och fiskgjuse. Gjusen bygger stora bon i någon stadig, vid tall nära sjön. Gärna på någon liten ö.

Hela Öudden har höga naturvärden. Här finns både värdefull naturbarrskog och rester av gammalt odlingslandskap med inslag av grova lövträd och hävdgynnad flora. Tidigare låg här en gård, Öna, vars marker till stor del blev översvämmade då sjön dämdes i början av 1900-talet. Enligt sägen anlade munkarna en örtagård på Öudden under klostertiden. Idag hittar man här tex liljekonvalj, gullviva, midsommarblomster, kovall, ängs- och åkervädd, johannesört, humleblomster, ormbär, trolldruva och grova lövträd bl a en riktigt grov ek. Området är utpekat som nyckelbiotop och markägaren Sveaskog har satt av det som ett internt reservat.

Ramundeboda är en spännande plats, vackert belägen intill Borasjöns strand. Här i gränsen mellan både Närke och Västergötland och Svealand och Götaland låg under medeltiden antonitordens enda svenska konvent. Ramundeboda var även en viktig punkt på den välkända eriksgatan. Långt fram på 1800-talet kunde resenärer övernatta i det gästgiveri som fanns i närheten. Här låg under 200 år även Ramundeboda kyrka.

Borasjön är en grund, måttligt näringsrik sjö med en omsättningstid på knappt två månader. Sjön har dämts, troligen för att få en jämnare vattenföring i Ålands kanal som avvattnar sjön mot Laxå i norr. Sjön har kalkats mot försurning sedan början på 1980-talet och idag ligger pHvärdet på omkring 6.0 men alkaliniteten eller buffringsförmågan är fortfarande svag. Gädda,abborre, mört och gers är de fiskar som förekommer. Sjön är upplåten till fritidsfiske.

Fiskekort behövs. Köp fiskekort på ifiske.se

Onderweg